Search key: 05-01V15PKF
05-01V15PKF

05-01V15PKF

Klessidra 2.0- 10 ml formaldheyde 12% and 20 ml buffer - 27 pcs.